Điều khoản sử dụng

             Điều khoản sử dụng

Hoạt động bị nghiêm cấm

Việc tiến hành các hoạt động sau đây trên Trang web này bị nghiêm cấm:

  1. Các hoạt động vi phạm hoặc có thể vi phạm các quyền sở hữu hoặc quyền riêng tư của Jum.vn hoặc bên thứ ba khác. Ngoài ra, điều này bao gồm việc sử dụng thông tin cá nhân được đăng trên Trang web này.
  2. Các hoạt động gây ra hoặc có thể gây tổn thất hoặc thiệt hại cho Jum.vn  hoặc bên thứ ba khác. Lời nói phỉ báng, câu nói có tính chất bôi nhọ hoặc phỉ báng đối với Jum.vn hoặc bên thứ ba khác cũng bị nghiêm cấm.
  3. Các hoạt động tạo thành hoặc có thể tạo thành hành vi tục tĩu, khiêu dâm hoặc xúc phạm.
  4. Các hoạt động tạo thành hoặc có thể dẫn đến phạm tội hình sự.
  5. Việc đăng ký hoặc gửi địa chỉ email của một người khác hoặc giả mạo là người khác.
  6. Các hoạt động thương mại hoặc hoạt động vì động cơ thương mại khác.
  7. Các hoạt động gây tổn hại tới danh dự hoặc tính tin cậy của Jum.vn  
  8. Sử dụng hoặc cung cấp vi-rút máy tính và các chương trình hoặc hành động có hại khác có thể dẫn đến những hoạt động đó.
  9. Các hoạt động vi phạm hoặc có thể vi phạm luật pháp.
  10. Các hoạt động khác mà Jum.vn coi là không phù hợp vào bất cứ thời điểm nào.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tại Jum.vn  chúng tôi thực hiện mọi biện pháp đề phòng khi đăng thông tin lên Trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin đó chính xác, hữu ích, đáng tin cậy, đáp ứng mục đích của bạn hoặc an toàn, v.v. Ngoài ra, Jum.vn sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể gây ra do bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin này hoặc đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do bạn sử dụng Trang web này.

Theo dõi Jum trên